Konkurs na 3 stypendia na letnią szkołę języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 3 stypendia na letnią szkołę języka i kultury niemieckiej w Heidelbergu:
 
Kurs I: kursy językowe: początkowy, średnio zaawansowany i kurs zaawansowany
Kurs II: Fortbildungskurs für Germanistikstudierende (dla studentów germanistyki)
Kurs III: Deutsch als Wirtschaftssprache
 

O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:

 • wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem  studentów kierunków medycznych,
 • będących obecnie na II roku studiów I stopnia, I roku studiów II stopnia lub II-IV roku studiów jednolitych magisterskich,
 • którzy uzyskali średnią ważoną (ze wszystkich lat) co najmniej 4.0,
 • nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w Programie ERASMUS+ na rok 2016/2017.
Stypendium obejmuje:
 • zwolnienie z opłat za kurs,
 • stypendium w kwocie 550 euro na osobę, wypłacone w Heidelbergu, które pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie i dodatkowe koszty np. transport, wycieczki.
Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:
 • podanie (wraz z motywacją) w języku polskim skierowane do DWM z zaznaczeniem rodzaju kursu - opisy kursów wywieszone są na tablice ogłoszeń DWM i na stronie www.uni-heidelberg.de/ifk
 • opinię opiekuna/promotora pracy magisterskiej/innego wykładowcy (w jęz. polskim),
 • średnią ocen (ważoną) z wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawione przez Sekretariat Wydziału/Instytutu); kopie dyplomów ukończonych studiów,
 • zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego – dotyczy tylko osób starających się o kurs III.
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • od 22 lutego do 24 marca 2016 (w godz. 9.00-16.00) 
 • Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, Czapskich 4, pok. 26, dr Maria Kantor
Wyboru studentów na stypendia dokona Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.
 
Ogłoszenie wyników – 31 marca 2016 (tablica DWM na Czapskich 4).
 
Osoby zakwalifikowane na stypendium proszone są o zgłoszenie się do DWM celem  wypełnienia formularzy zgłoszeniowych w 31.03-8.04.2016 (potrzebne będzie 1 zdjęcie).
 
Osoby niezakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 30 kwietnia 2016, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Data opublikowania: 22.02.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak