Konkurs na dwa 5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na dwa 5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy, (1.10.2016-28.02.2017 oraz 1.04.-31.08.2017)

O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:
• wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentów kierunków medycznych,
• będący obecnie na II roku studiów I stopnia, I roku studiów II stopnia lub II-IV roku studiów jednolitych magisterskich,
• nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w Programie ERASMUS+ na rok 2016/2017
• nie korzystali wcześniej ze stypendiów ogłaszanych przez DWM i w ramach Programu Erasmus+ (nie dotyczy kursów wakacyjnych w Heidelbergu)

Stypendium obejmuje:
• kwotę 400 euro miesięcznie na studiach licencjackich i kwotę 600 euro miesięcznie na studiach magisterskich

Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:
• podanie skierowane do DWM w języku polskim (z motywacją)
• opinię opiekuna, promotora lub innego wykładowcy (w jęz. polskim)
• średnią ważoną ocen z wszystkich lat studiów – wymagana średnia powyżej 4.0 (zaświadczenie wystawia Instytut/Wydział) oraz kopie dyplomów ukończonych studiów,
• zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego na poziomie co najmniej Mittelstufe (B2) i/lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego (nie dotyczy studentów germanistyki).

Termin i miejsce składania dokumentów:
• od 22 lutego do 24 marca 2016 (godz. 9.00-16.00)
• Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, Czapskich 4, pok. 25, dr Maria Kantor

Wyboru studentów na stypendia dokona Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Ogłoszenie wyników – 31 marca 2016 (tablica DWM na Czapskich 4)

Osoby zakwalifikowane na stypendium proszone są o zgłoszenie się do DWM celem wypełnienia formularzy zgłoszeniowych w 31.03-8.04.2016 (potrzebne będzie 1 zdjęcie). Osoby niezakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 30 kwietnia 2016, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Data opublikowania: 19.02.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak