Konkurs na 4 stypendia na International Summer School na Uniwersytecie w Cambridge (3.07-13.08.2016)

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 4 stypendia na International Summer School na Uniwersytecie w Cambridge (3.07-13.08.2016)

Stypendium fundowane przez Króliczewski Educational Fund obejmuje koszt wybranego kursu (1 lub 2 tygodniowego), opłatę rejestracyjną, opłatę za oceną 1-2 wypracowania (evaluation fee), oraz zakwaterowanie (nie obejmuje kosztów podróży). UJ zapewnia stypendystom ubezpieczenie na okres trwania kursu.

O stypendium mogą ubiegać się studenci UJ (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka – wymóg Króliczewski Fund) wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będących obecnie na:
– I roku studiów II stopnia,
– IV roku studiów jednolitych magisterskich,
– I roku studiów III stopnia (doktoranckich).

Wymagania:
– średnia ważona ocen z wszystkich lat studiów powyżej 4.0
– znajomość języka angielskiego (opis poniżej).

Wymagania językowe Uniwersytetu w Cambridge:

Language requirements for all programmes, except Creative Writing
All teaching for the programmes is in English. We require all applicants whose first language is not English to have one of the following test results: Academic IELTS (International English Language Testing System) details can be obtained from local British Council offices. The minimum requirement is an overall band score of 6.5 with not less than 6.5 in each of the four elements. Applicants with Cambridge CAE require grade A or B. Those with Cambridge CPE require grade C or above. For the new Cambridge English Scale, a minimum of 193 points is required in either CAE or CPE. Applicant's Academic IELTS and Cambridge CAE/CPE test results will be directly accessed by our office. In order for us to do this, applicants should supply the following information on their application form: Academic IELTS: Test Report Form (TRF) number Cambridge CAE/CPE: Candidate ID number (this is 3 letters and 6 numbers) and secret number (4 numbers) These results should have been achieved in the same sitting, and no more than 2 years before the date of application. Without this information, we will be unable to process your application.

Language requirements for Creative Writing
The minimum requirement is an overall Academic IELTS band score of 7.0, with no less than 7.0 in each of the four elements (speaking, listening, writing and reading). Applicants with Cambridge CAE require grade A. Those with Cambridge CPE require grade A, B or C. For the new Cambridge English Scale, a minimum of 200 points is required in either CAE or CPE. These results should have been achieved in the same sitting, and no more than 2 years before the date of application.

In addition to meeting the above language requirements for Creative Writing, all applicants are required to submit a 300-400 word written piece, explaining their reasons for applying.
All programmes: Due to UK Government restrictions, we are no longer able to accept TOEFL test scores.

Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:
– podanie skierowane do DWM w języku polskim,
– studenci: zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez Instytut/Wydział oraz kserokopie dyplomów ukończonych studiów; doktoranci: kserokopie dyplomu/dyplomów z wynikiem co najmniej „dobry",
– opinię opiekuna roku, promotora lub innego wykładowcy (w jęz. polskim),
– kopię certyfikatu językowego: DWM może poświadczyć za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu),
– wypełniony formularz na wybraną szkołę letnią:
http://www.ice.cam.ac.uk/international-summer-schools (Application form)
(należy wypełnić formularz bez Payment details; w części Payment na str 4 należy wpisać koszty z wybranego kursu, zakwaterowania (standard room) i ewentualnie evaluation fee).

Termin i miejsce składania dokumentów:
– od 22 lutego do 24 marca 2016
– DWM, Czapskich 4, pok. 25, dr Maria Kantor (godz. 9.00-16.00)

Wyboru studentów/doktorantów na stypendia dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Ogłoszenie wyników – 31 marca 2016 (tablica DWM na Czapskich 4) Osoby niezakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 30 kwietnia 2016, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje o International Summer Schools:www.ice.cam.ac.uk/international-summer-schools
W DWM można pobrać foldery International Summer Schools.

Data opublikowania: 19.02.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak