„Historyczna architektura drewniana. Przykłady ochrony i opieki"

XVII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016" Historyczna architektura drewniana. Przykłady ochrony i opieki" Rokitno 19-21 września 2016

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatora – SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego oraz Współorganizatorów: Krajowego Urzędu Konserwacji Zabytków i Krajowego Muzeum Archeologicznego w Brandenburgii, Krajowego Urzędu Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w Szczecinie i Zielonej Górze, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z Görlitz niezmiernie miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do XVII Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016". Tegorocznym tematem wiodącym będzie „Historyczna architektura drewniana. Przykłady ochrony i opieki".

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA REFERATÓW PROGRAMOWYCH.

Zgłaszane referaty (maksymalnie 20-minutowe) lub komunikaty (maksymalnie 5-minutowe) powinny dotyczyć zagadnień związanych z następującą tematyką:

I. metodyka prowadzenia badań przy obiektach historycznej architektury drewnianej, w tym:

a.  badania historyczno-naukowe,

b.  badania konserwatorskie,

c.  badania architektoniczne (architektoniczno-archeologiczne);

II. rozwiązania projektowe, w tym odnoszące się do zakresu dopuszczalnej ingerencji (zachowania walorów autentyczności) i problemów konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych.

Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu lub komunikatu podczas konferencji
prosimy o nadsyłanie tematu wystąpienia wraz z półstronicowym konspektem referatu
w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. Konspekt winien być koniecznie opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, nazwą instytucji, którą autor reprezentuje wraz z nazwą piastowanego stanowiska. Proszę także (bezwzględnie) o dołączenie danych teleadresowych i krótkiej notki biograficznej autora, przedstawiającej życiorys zawodowy (maks. 5 zdań).

Spośród zebranych konspektów Rada Programowa, złożona ze Współorganizatorów Konferencji, wybierze referaty i komunikaty zakwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji. Wszyscy zgłaszający konspekty zostaną powiadomieni o decyzji Rady Programowej do końca kwietnia 2016 r.

Prelegenci, których referaty lub komunikaty zostaną zakwalifikowania do wygłoszenia będą zobligowani do nadesłania (w terminach nieprzekraczalnych):

1) maksymalnie 2-3 stronicowego streszczenia referatu do dnia 01.06.2016 r. Streszczenia w wersji polsko-niemieckiej (tłumaczenia dokona Organizator) wejdą w skład materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik konferencji;

2) całego referatu (dopuszczalna wersja robocza - dla tłumaczy), do dnia 1 września 2016 r.

Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy i wymiany poglądów naukowców z praktykami w Niemczech i Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej. Projekt ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych na temat prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Konferencja ma bogatą historię, cykliczny charakter i odbywa się od 1996 r.

O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem obiektów architektury ryglowej i ich zachowaniem.

Konferencja ANTIKON skierowana jest do konserwatorów zabytków, etnografów, konserwatorów dzieł sztuki, historyków, przedstawicieli służb nadzoru budowlanego, architektów, urbanistów, projektantów, historyków sztuki, specjalistów z zakresu folklorystyki, sztuki ludowej, twórców ludowych, zarządców i administratorów obiektów zabytkowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, naukowców i studentów architektury, budownictwa, konserwacji zabytków, przedstawicieli firm konserwatorskich, budowlanych i inwestorów.

Kontakt z Organizatorem:

Agata Lewandowska - Dyrektor Biura Zarządu

kom. 607 925 999,  tel. 91 831 49 22, fax. 91 423 94 71,

e-mail: alewandowska.expo@gmail.com

SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

ul. Dworcowa 19/218; 70-206 Szczecin

Data opublikowania: 13.02.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak